3.سنت رجیس استانبول

هتل برتر از دید مسافران ۲۰۱۶ تریپ ادوایزر

۵ستاره

هتل سنت رجیس استانبول در میان شهری با تنوع بی نظیر نمونه بارزی از مهمان نوازی فوق العاده و طراحی چشمگیر است. برای لذت بردن در اقامتگاهی افسانه ای و مجلل آماده شوید

سنت رجیس بورا بورا توچال مروارید از اقیانوس آرام جنوبی، و به نحو موجهی یکی از فرار مطلوب ترین در جهان است. در اینجا، با شکوه، زیبایی طبیعی دست نخورده را احاطه کرده است، با سواحل پودر، سفید، نمایش با شکوه، و آب غیرممکن روشن هر راه شما را روشن کنید. 

942365.jpg

0487166.jpg

03942.jpg